Drachten, Grote Kerk

Grote Kerk Drachten De Drift 2, Drachten

Orgelconcert. Composities van o.a. Feike Asma, J.G. Walther, G. Calkin, J. Callaerts, A. Claussmann, Jan Zwart

Harderwijk, Grote Kerk

Grote Kerk, Harderwijk Kerkplein 1, Harderwijk

Orgelconcert   Programma werken van Jan Zwart; Johann Gottfried Walther; Aloys Claussmann; Auguste Durand; Théodore Dubois; Charles-Marie Widor; Wim Magré en Willem

Ga naar de bovenkant